Thời khóa biểu năm học 2019-2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 1

NĂM HỌC 2019-2020

Thứ

Tiết

Lớp 1A1

Lớp 1A2

Lớp 1A3

Lớp 1A4

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

HAI

1

Chào cờ

TNXH

Chào cờ

Đạo đức

Chào cờ

Đạo đức

Chào cờ

Đạo đức

2

Học vần

BD TViệt

Toán

Tiếng anh

Toán

BD TViệt

Âm nhạc

TNXH

3

Học vần

Thể dục

Học vần

BD TV

Học vần

Tiếng anh

Học vần

BD T Việt

4

Đạo đức

 

Học vần

 

Học vần

 

Học vần

 

BA

1

Học vần

Tiếng anh

Học vần

BD Toán

Học vần

BD Toán

Học vần

Thủ công

2

Học vần

BD Toán

Học vần

BD TV

Học vần

Âm nhạc

Học vần

BD Toán

3

Toán

BD TViệt

Thủ công

Thể dục

Toán

Mĩ thuật

Tiếng anh

BD TViệt

4

Thủ công

 

Toán

 

Tiếng anh

 

Toán

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

TANN

Học vần

KNS

Học vần

KNS

Mĩ thuật

BD T Việt

2

Âm nhạc

KNS

Học vần

TANN

Học vần

TANN

Toán

BD Toán

3

Học vần

BD Toán

Toán

BD Toán

Toán

BD TViệt

Học vần

Thể dục

4

Học vần

 

TNXH

 

Thủ công

 

Học vần

 

NĂM

1

Học vần

BD Tviệt

Học vần

HĐNGLL

Tin học

Toán

Học vần

Tiếng anh

2

Học vần

Tiếng anh

Học vần

BD TV

Tin học

HĐNGLL

Học vần

Toán

3

Toán

HĐNGLL

Toán

Mĩ thuật

Học vần

BD Toán

Tin học

HĐNGLL

4

Mĩ thuật

 

Tiếng anh

 

Học vần

 

Tin học

 

SÁU

1

Tin học

Trải nghiệm

Học vần

Âm nhạc

Thể dục

TNXH

Học vần

KNS

2

Tin học

Toán

Học vần

Trải nghiệm

Học vần

BD TViệt

Học vần

TANN

3

Học vần

Sinh hoạt

Tin học

Sinh hoạt

Học vần

Trải nghiệm

Toán

Sinh hoạt

4

Học vần

 

Tin học

 

Sinh hoạt

 

Trải nghiệm

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG

 

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 2

NĂM HỌC 2019-2020

Thứ

Tiết

Lớp 2B1

Lớp 2B2

Lớp 2B3

Lớp 2B4

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

HAI

1

Chào cờ

BD Toán

Chào cờ

BD Toán

Chào cờ

Tin học

Chào cờ

BD Toán

2

Toán

Thể dục

Toán

Trải nghiệm

Toán

Tin học

Toán

Âm nhạc

3

Tập đọc

Trải nghiệm

Tập đọc

Tiếng anh

Tập đọc

Đạo đức

Tập đọc

Tin học

4

Tập đọc

 

Tập đọc

 

Tập đọc

 

Tập đọc

Tin học

5

 

 

 

 

 

(2B4)

 

(5'E3)

BA

1

Tin học

Âm nhạc

Đạo đức

Toán

Toán

KNS

Toán

BD Toán

2

Tin học

Kể chuyện

Âm nhạc

Kể chuyện

Mĩ thuật

TANN

Trải nghiệm

Chính tả

3

Toán

Chính tả

Tin học

Chính tả

Kể chuyện

Trải nghiệm

Kể chuyện

Thủ công

4

Đạo đức

 

Tin học

 

Chính tả

 

Tiếng Anh

TANN

5

(3C4 học)

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

BD T Việt

Toán

BD T Việt

Toán

LTVC

Toán

LTVC

2

Tập đọc

BD Toán

Tập đọc

Thể dục

Thể dục

BDTV

Tập đọc

TNXH

3

Tiếng Anh

TNXH

LT&C

BD Toán

Tập đọc

BD Toán

Trải nghiệm

KNS

4

LT&C

 

Tiếng anh

 

Âm nhạc

 

Mĩ thuật

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

1

Thủ công

HĐNGLL

Thể dục

Tập viết

Toán

Tập viết

 

Toán

2

Toán

Thể dục

Toán

BD T Việt

Thể dục

BD TViệt

(nghỉ-3C4 học)

Tiếng anh

3

Tiếng anh

KNS

TNXH

HĐNGLL

Thủ công

HĐNGLL

 

HĐNGLL

4

Tập viết

 

Thủ công

 

TNXH

 

 

Thể dục

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

1

Toán

TANN

Toán

Mĩ thuật

Toán

Tiếng Anh

Toán

Tập viết

2

Chính tả

Mĩ thuật

Chính tả

TANN

Tiếng anh

BD TViệt

Chính tả

BD TViệt

3

TLV

BD T Việt

Tập làm văn

KNS

Chính tả

Sinh hoạt

Thể dục

Sinh hoạt

4

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

TLV

 

TLV

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG

 

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 3

NĂM HỌC 2019-2020

Thứ

 

Tiết

 

Lớp 3C1

 

Lớp 3C2

 

Lớp 3C3

 

Lớp 3C4

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

HAI

 

 

 

 

1

Chào cờ

Toán

Chào cờ

Âm nhạc

Chào cờ

Đạo đức

 

Tiếng Anh

2

Tập đọc

Tiếng anh

Toán

Đạo đức

Toán

Tiếng Anh

(Nghỉ học)

Toán

3

Tập đọc

Đạo đức

Tập đọc

Tiếng anh

Tập đọc

BD Toán

 

Tập đọc

4

Tin học

 

Tập đọc

 

Tập đọc

 

 

Tập đọc

5

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

1

Tiếng anh

Chính tả

Mĩ thuật

KNS

Toán

Trải nghiệm

Trải nghiệm

Đạo đức

2

Toán

TNXH

Toán

Trải nghiệm

Chính tả

Mĩ thuật

Toán

BD Toán

3

Thể dục

Âm nhạc

Tiếng anh

TNXH

TNXH

KNS

Chính tả

KNS

4

Mĩ thuật

 

Chính tả

 

Tiếng anh

 

TNXH

Thể dục

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

TANN

Tiếng anh

Tin học

Thủ công

Tiếng anh

T.Anh

Toán

2

Tiếng anh

KNS

Toán

Tin học

Toán

BD T Việt

Thủ công

Tập đọc

3

Tập đọc

Trải nghiệm

Thủ công

TANN

Tập đọc

TANN

Tin học

LT&C

4

Tin học

 

Tập đọc

 

LT&C

 

Tin học

BD T Việt

5

 

 

 

(5'E3 học)

 

 

(3C4 học phòng 5E3)

 

NĂM

 

 

 

 

1

Toán

Chính tả

Toán

BD Toán

Thể dục

Tin học

Thể dục

Âm nhạc

2

LTVC

BD Toán

LT&C

Thể dục

Toán

Tin học

Mĩ thuật

TNXH

3

Tập viết

Thủ công

Tiếng anh

TNXH

Tập viết

Âm nhạc

 Toán

Tập viết

4

TNXH

 

Tập viết

 

TNXH

 

Tiếng anh

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

1

Tiếng anh

BD T Việt

Toán

BD T Việt

Tiếng anh

HĐNGLL

Toán

HĐNGLL

2

Toán

Thể dục

Chính tả

HĐNGLL

Thể dục

Chính tả

Tiếng anh

Sinh hoạt

3

TLV

HĐNGLL

TLV

Thể dục

Toán

Sinh hoạt

TLV

TANN

4

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

TLV

 

Chính tả

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 4

NĂM HỌC 2019-2020

Thứ

Tiết

Lớp 4D1

Lớp 4D2

Lớp 4D3

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

HAI

 

1

Chào cờ

KNS

Chào cờ

Chính tả

Chào cờ

Tiếng Anh

2

Toán

Tập đọc

Toán

Khoa học

Tin học

Chính tả

3

Âm nhạc

Chính tả

Tiếng Anh

Thể dục

Toán

Khoa học

4

Tiếng Anh

 

Tập đọc

 

Tập đọc

 

5

 

 

 

 

 

 

BA

1

Thể dục

Kể chuyện

Toán

Trải nghiệm

Toán

Kể chuyện

2

Toán

Kĩ thuật

Tiếng Anh

Mĩ thuật

Thể dục

Khoa học

3

Luyện từ và câu

Khoa học

Thể dục

Kể chuyện

Luyện từ và câu

Kĩ thuật

4

Tiếng Anh

 

LTVC

 

Âm nhạc

KNS

5

 

 

 

 

 

 

1

Toán

Khoa học

Toán

Khoa học

Thể dục

Đạo đức

2

Tập đọc

Trải nghiệm

Tập đọc

Lịch sử

Toán

Mĩ thuật

3

Tiếng Anh

Mĩ thuật

Âm nhạc

Đạo đức

Tập đọc

Tiếng Anh

4

Tập làm văn

 

Tập làm văn

 

Tiếng Anh

TANN

5

 

 

 

 

 

 

NĂM

1

Toán

Địa lí

Tiếng Anh

Địa lí

Toán

Trải nghiệm

2

Tiếng Anh

Đạo đức

Kĩ thuật

HĐNGLL

Tập làm văn

Lịch sử

3

LTVC

HĐNGLL

Toán

Tin học

Luyện từ và câu

HĐNGLL

4

Lịch sử

 

LTVC

 

Tiếng Anh

Tin học

5

 

 

 

 

 

 

SÁU

1

Toán

Tin học

Toán

TANN

 

Toán

2

Thể dục

Tin học

TLV

KNS

(nghỉ-3C4 học)

Tập làm văn

3

Tập làm văn

TANN

Tiếng Anh

Tin học

 

Địa lí

4

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

 

Sinh hoạt

5

 

(5E3 học)

 

 

 

 

 

                   

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 5

NĂM HỌC 2019-2020

Thứ

 

Tiết

 

Lớp 5E1

 

Lớp 5E2

 

Lớp 5E3

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

HAI

 

 

 

 

1

Chào cờ

Tập đọc

Chào cờ

Chính tả

Chào cờ

Mĩ thuật

2

Tiếng Anh

Mĩ thuật

Toán

KNS

Toán

Kể chuyện

3

Tin học

Chính tả

Tiếng Anh

Mĩ thuật

Tập đọc

KNS

4

Toán

 

Tập đọc

 

Tiếng Anh

Đạo đức

 

 

 

 

 

 

 

BA

 

 

 

 

1

Toán

TANN

Tiếng Anh

Tin học

Toán

Tiếng Anh

2

Tiếng Anh

KNS

Toán

Tin học

Chính tả

Thể dục

3

LTVC

Tin học

LTVC

TANN

Tiếng Anh

Khoa học

4

Kể chuyện

 

Kể chuyện

 

LTVC

 

 

 

 

 

(5'E3 học)

 

 

 

 

 

 

1

Toán

Âm nhạc

Toán

Trải nghiệm

Tin học

Kĩ thuật

2

Tập đọc

Kĩ thuật

Tiếng Anh

Âm nhạc

Tin học

Tiếng Anh

3

Thể dục

Lịch sử

Tập đọc

Kĩ thuật

Toán

Âm nhạc

4

TLV

 

TLV

 

Tập đọc

Trải nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

 

1

Tiếng Anh

Khoa học

Toán

LTVC

Toán

 

2

Toán

Trải nghiệm

Tiếng Anh

Thể dục

TLV

(Nghỉ học)

3

Thể dục

Địa lí

Lịch sử

Khoa học

LTVC

 

4

LTVC

 

Địa lí

 

Lịch sử

 

5

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

1

Toán

Khoa học

Toán

Đạo đức

Toán

Khoa học

2

TLV

Đạo đức

TLV

HĐNGLL

TLV

Thể dục

3

Tiếng Anh

HĐNGLL

Khoa học

Thể dục

Địa lí

HĐNGLL

4

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

TANN

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu