Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 1 – NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG ( Thực hiện từ Tuần 1)
                   
Thứ Tiết Lớp 1A1- Ninh Lớp 1A2-Nhung Lớp 1A3-Hạnh Lớp 1A 4 -Dung
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
HAI 1 Chào cờ BD T.Việt Chào cờ Đạo đức Chào cờ Đạo đức Chào cờ Tiếng Anh
2 Học vần Tiếng Anh Mĩ thuật BD T.Việt Học vần BD T.Việt Học vần Âm nhạc
3 Thể dục BD T.Việt Học vần BD T.Việt Học vần Tiếng Anh (H) Học vần BD Toán
4 Học vần   Học vần   Mĩ thuật   Đạo đức  
5                
BA 1 Học vần BD Toán Học vần BD Toán Thể dục(H) Toán Toán BD T.Việt
2 Học vần BD Toán Học vần BD Toán Học vần BD.Toán Học vần BD Toán
3 Toán BD T.Việt Thủ công BD T.Việt Học vần BD T.Việt Học vần Mĩ Thuật
4 Đạo đức   Toán   Âm nhạc   Thủ công TANN
5                
1 Âm nhạc BD Toán Toán TNXH Học vần BD.Toán   Toán
2 Toán Mĩ thuật Học vần BD Toán Học vần BD.Toán   Học vần
3 Học vần Thủ công Học vần BD T.Việt Toán  BD T.Việt   Học vần
  Học vần   Tiếng Anh   Tiếng Anh (H)     Thể dục
4                
NĂM 1 Học vần BD Toán Học vần Âm nhạc Học vần BD.Toán Học vần  
2 Học vần BD T.Việt Học vần BD.Toán Học vần BD T.Việt Học vần  
3 Toán HĐNGLL Tiếng Anh HĐNGLL Toán HĐNGLL Tiếng Anh  
4 TNXH   Toán   TNXH   Toán  
5                
SÁU 1 Học vần Tiếng Anh Toán TANN Học vần KNS Toán KNS
2 Học vần TANN Thể dục KNS Học vần SHTT Học vần TNXH
3 Toán KNS Học vần SHTT Toán TANN Học vần HĐNGLL
4 SHTT   Học vần   Thủ công   SHTT  
5                

 

 

  THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 2 – NĂM HỌC 2018-2019
  ( Thực hiện từ Tuần 1 )
                   
Thứ Tiết Lớp 2B1-B.Trang Lớp 2B2-Huyền Lớp 2B3-Thanh Lớp 2B4
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
HAI 1 Chào cờ Đạo đức Chào cờ Đạo đức Chào cờ Toán Chào cờ Âm nhạc
2 Toán BD. Toán Toán BD Toán Tin học Tiếng Anh Mĩ thuật Toán
3 Tập đọc Tiếng Anh Tập đọc BD T.Việt Tập đọc BD. Toán Tập đọc BD T.Việt
4 Tập đọc   Tập đọc   Tập đọc   Tập đọc KNS
5                
BA 1 Toán BD. Toán Tin học Toán Toán Đạo đức   Toán
2 Mĩ thuật BD T.Việt Tin học Chính tả Thể dục BD. Toán   Kể chuyện
3 Kể chuyện Thể dục Mĩ thuật Thể dục Kể chuyện BD T.Việt Nghỉ Thủ công 
4 Chính tả   Kể chuyện   Chính tả     Chính tả
5               Đạo đức
1 Toán LTVC Tiếng Anh Toán Toán Âm nhạc Toán LTVC
2 Tập đọc TNXH Tập đọc BD T.Việt Tập đọc BD T.Việt Thể dục TNXH
3 Tin học Thể dục LTVC BD. Toán TNXH Tin học Tập đọc BD T.Việt
4 Tin học   Âm nhạc   LTVC   Tiếng Anh T.Anh NN
5                
NĂM 1 Toán BD.Toán Thể dục BD T. Việt Thủ công Tiếng Anh   Toán
2 Tập viết BD T.Việt Tiếng Anh BD. Toán Toán BD. Toán   Tiếng Anh 
3 Thủ công HĐNGLL Toán HĐNGLL Tập viết HĐNGLL Nghỉ Tập viết
4 Tiếng Anh   TNXH   Chính tả     Chính tả
5                
SÁU 1 Toán T.Anh NN Toán KNS Toán Mĩ thuật Thể dục BD Toán
2 Chính tả KNS Chính tả T.Anh NN Thể dục KNS Toán HĐNGLL
3 TLV Âm nhạc TLV Thủ công TLV T.Anh NN TLV Tin học
4 SHTT   SHTT   SHTT   SHTT Tin học

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 3 – NĂM HỌC 2018-2019
  ( Thực hiện từ Tuần 1 )
               
Thứ Tiết Lớp 3C1 Lớp 3C2 Lớp 3C3
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
HAI 1 Chào cờ Tập đọc Chào cờ Tin học Chào cờ Tiếng Anh (B)
2 Toán Tập đọc Toán Tin học Toán Âm nhạc (H)
3 Tin học Tiếng Anh (B) Tập đọc KNS Tập đọc Tin học
4 Tin học   Tập đọc   Tập đọc Tin học
5         Đạo đức  
BA 1 Đạo đức BD. Toán Mĩ thuật (L) Đạo đức Tiếng Anh (B) TANN
2 Toán Mĩ thuật (L) Toán Thể dục Thể dục (H) TNXH
3 Chính tả TNXH Tiếng Anh (B) BD. Toán Toán BD. Toán
4 Tiếng Anh (B)   Chính tả   Chính tả BD. Tiếng Việt
5            
1 Thủ công (L) Tiếng Anh (B) Tiếng Anh (B) TANN Toán  
2 Toán TANN Thủ công (L) Âm nhạc (H) Tiếng Anh (B)  
3 Tập đọc KNS Toán Tiếng Anh (B) Thể dục (H)  
4 Tập viết   Tập đọc   Tập đọc  
5         Tập viết  
NĂM 1 Toán BD. Toán Toán TNXH Toán TNXH
2 LTVC BD Tiếng Việt Tập viết Thể dục (H) Mĩ thuật (L) BD. Toán
3 Chính tả HĐNGLL LTVC BD. Tiếng Việt LTVC HĐNGLL
4 TNXH   Tiếng Anh (B)   Chính tả KNS
5            
SÁU 1 Tiếng Anh (B) Sinh hoạt Toán TNXH Thủ công  
2 Thể dục (H) Thể dục Chính tả BD. Toán Tiếng Anh (B)  
3 Toán Âm nhạc Tập làm văn HĐNGLL Toán  
4 Tập làm văn   Sinh hoạt   Tập làm văn  
5         Sinh hoạt

 

 

 

  THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 4 – NĂM HỌC 2018-2019
  ( hực hiện từ Tuần 1)
               
Thứ Tiết Lớp 4D1-Hương Lớp 4D2- Thủy Lớp 4D3- Linh
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
HAI 1 Chào cờ Đạo đức Chào cờ Đạo đức Chào cờ Toán
2 Tiếng anh(B) Chính tả Toán Mĩ thuật(N) Thể dục(H) Tiếng anh(H)
3 Toán Khoa học Tiếng anh(B) Thể dục(H) Kĩ thuật (Ng) Chính tả
4 Tập đọc   Tập đọc   Tập đọc KNS
  5            
BA 1 Toán Tin học(H) Toán LTVC LTVC Âm nhạc(H)
2 LTVC Tin học(H) Tiêng anh(B) Khoa học Đạo đức Mĩ thuật(Ng)
3 Thể dục(H) KNS Chính tả TANN Tin học(H) Toán
4 Kể chuyện   Kể chuyện   Tin học(H) Kể chuyện
1 Toán TANN Toán Lịch sử Tiếng anh (H) Toán
2 Mĩ thuật(N) Thể dục(H) Tập đọc Tiếng anh(B) Thể dục(H) Tập đọc
3 Tiếng anh(B) TLV Kĩ thuật (N) Địa lí Khoa học TANN
4 Tập đọc   TLV   Lịch sử TLV
5            
NĂM 1 Toán Địa lí Tiêng anh(B) Tin học(H) BD Toán Toán 
2 Tiếng anh(B) BD Toán Toán Tin học(H) HĐNGLL Khoa học
3 Khoa học Kĩ thuật LTVC KNS Tiếng anh (H) LTVC
4 Lịch sử   Khoa học     Địa lí
5            
SÁU 1 Toán HĐNGLL Toán Âm nhạc(H)   Toán
2 LTVC Âm nhạc(Q) TLV BD Toán   Tiếng anh(H)
3 Tiếng anh(B) SHTT Thể dục(H) HĐNGLL   TLV
4 TLV   SHTT     SHTT
5            

 

  THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 5 – NĂM HỌC 2018-2019
  (Thực hiện từ Tuần 1)
                   
Thứ Tiết Lớp 5E1-H.Lan Lớp 5E2- Liên Lớp 5E3- K.Lương Lớp 5E4- Khanh
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
HAI 1 Chào cờ Đạo đức Chào cờ Chính tả Chào cờ Đạo đức Chào cờ  
2 Toán Chính tả Tiếng Anh(H) Đạo đức Toán Chính tả Toán  
3 Tập đọc Mĩ thuật (Ng) Toán Khoa học Tiếng Anh(H) Lịch sử Tập đọc  
  Tiếng Anh(H)   Tập đọc   Tập đọc KNS Chính tả  
4             Đạo đức  
BA 1 Toán KNS Toán Lịch sử Toán   Toán Lịch sử
2 T. Anh (H) Âm nhạc (Q) Thể dục TANN Âm nhạc (Q)   LTVC Kể chuyện
3 LTVC Khoa học LTVC Địa lí Tiếng Anh(H)   Âm nhạc Tin học (H)
  Kể chuyện   Kể chuyện   LTVC   Tiếng Anh Tin học (H)
4         Kể chuyện      
1 Thể dục(Ng) Tin học (H) Toán Kĩ thuật(Ng) Toán Kĩ thuật Toán Địa lí
2 Toán Tin học (H) Tiếng Anh(H) Khoa học Tập đọc TANN Tập đọc Kĩ thuật
3 Tập đọc TANN Tập đọc Âm nhạc Tiếng Anh(H) Thể dục Tập làm văn KNS
  Tập làm văn   Tập làm văn   Tập làm văn   Khoa học TANN
4                
NĂM 1 Tiếng Anh(H) Kĩ thuật(Ng) Toán BD Toán Toán Mĩ thuật Toán HĐNGLL
2 Toán Địa lí Tiếng Anh(H) Mĩ thuật(Ng) LTVC Thể dục LTVC BD Toán
3 LTVC HĐNGLL LTVC HĐNGLL Địa lí Tin học (H) Khoa học Thể dục
4 Lịch sử   Tập làm văn   Khoa học Tin học (H) Tiếng Anh  
SÁU 1 Thể dục(Ng) Khoa học Tiếng Anh (H) Tin học (H) Toán BD Toán Toán SHTT
2 Toán BD Toán Thể dục Tin học (H) Tập làm văn HĐNGLL Tiếng Anh(H) Thể dục
3 Tập làm văn SHTT Toán KNS Tiếng Anh(H) SHTT Mĩ thuật Tiếng anh (H)
4 Tiếng Anh(H)   SHTT   Khoa học   Tập làm văn  
5                

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu