Thời khoá biểu năm học 2017 - 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG

 

1.THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 1 – NĂM HỌC 2017-2018

Thứ

Tiết

Lớp 1A1- Ninh

Lớp 1A2-Huyền

Lớp 1A3-Duyên

Lớp 1A 4 -T. Quyên

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

HAI

1

Chào cờ

T. Anh (H)

Chào cờ

Đạo đức

Chào cờ

BD Toán

Chào cờ

Luyện đọc

2

Mĩ thuật (Ng)

T. Việt

Tiếng Việt

Luyện đọc

Đạo đức

Luyện đọc

Tiếng Việt

Luyện viết

3

Âm nhạc (H)

Luyện viết

Tiếng Việt

BD Toán

Tiếng Việt

Am nhạc (H)

Tiếng Việt

T. Anh (Hoa)

4

Tiếng Việt

 

Mĩ thuật (Ng)

 

Tiếng Việt

 

Đạo đức

 

BA

1

Toán

Luyện đọc

Tiếng Việt

T. Anh (NN)

Thể dục (Ng)

Âm nhạc (H)

 

Toán

2

Thể dục

Luyện viết

Tiếng Việt

Âm nhạc (H)

Toán

Thủ công

 

T. Anh (Hoa)

3

Tiếng Việt

BD Toán

Toán

KNS

Tiếng Việt

T. Anh (Hoa)

 

Mĩ Thuật

 

Tiếng Việt

 

Thủ công (Ng)

 

Tiếng Việt

 

 

Tiếng Việt

4

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

1

Tiếng Việt

BD Toán

Tiếng Việt

L. Â nhạc (H)

Tiếng Việt

TNXH

Toán

KNS

2

Tiếng Việt

Thủ công

Tiếng Việt

Luyện viết

Tiếng Việt

KNS

Âm nhạc

Thủ công

3

Toán

BD Toán *

Toán

BD Toán *

Mĩ thuật

BD Toán*

Tiếng Việt

T. Anh NN

4

Đạo đức

 

TNXH

 

Toán

 

Tiếng Việt

 

NĂM

1

Tiếng Việt

L Â. nhạc (H)

Tiếng Việt

BD Toán

Tiếng Việt

Luyện đọc

Tiếng Việt

BD Toán *

2

Tiếng Việt

KNS

Tiếng Việt

Luyện đọc

Tiếng Việt

Luyện viết

Tiếng việt

L. Â. nhạc (H)

3

Toán

T. Anh (H)

Toán

Tiếng Anh (H)

T. Anh (Hoa)

BD Toán

Toán

Luyện viết

4

TNXH

 

TNXH

 

Toán

 

TNXH

 

SÁU

1

Tiếng Việt

Luyện đọc

Toán

Luyện viết

Tiếng Việt

Luyện viết

Thể dục

 

2

Tiếng Việt

BD Toán

Thể dục (Ng)

BD Toán

Tiếng Việt

T. Anh NN

Toán

 

3

Toán

T. Anh NN

Tiếng Việt

Sinh hoạt

Toán

BD Toán

Tiếng Việt

 

4

Sinh hoạt

 

Tiếng Việt

 

Sinh hoạt

 

Tiếng Việt

 

4

 

 

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

 

2. THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 2 – NĂM HỌC 2017-2018

Thứ

Tiết

Lớp 2B1- Thanh

Lớp 2B2-B. Trang

Lớp 2B3- Hường

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

HAI

1

Chào cờ

Toán

Chào cờ

Đạo đức

Chào cờ

BD T.Việt

2

Âm nhạc(H)

T. Anh (Hoa)

Toán

BD Toán

Toán

Thể dục (H)

3

Tập đọc

Đạo đức

Tập đọc

Luyện đọc

Tập đọc

BD Toán

4

Tập đọc

 

Tập đọc

 

Tập đọc

 

BA

1

Toán

BD  Toán

Toán

BD Toán

Toán

Tiếng Anh (Hoa)

2

Thể dục ( L )

Luyện đọc

Kể chuyện

BD T.Việt

Kể chuyện

KNS

3

Kể chuyện

BD Toán*

Mĩ thuật(L)

Thể dục (L)

Âm nhạc (H)

T. Anh (NN)

 

Chinh tả

 

Chính tả

 

Chính tả

 

4

 

 

 

 

Đạo đức

 

1

Toán

BD Toán

Toán

BD Toán

Toán

 

2

Tập đọc

Luyện Â. nhạc (H)

Tập đọc

Âm nhạc

Tập đọc

 

3

TNXH

BD T.Việt

LTVC

Thể dục (L)

Mĩ thuật (L)

 

 

LTVC

 

TNXH

 

TNXH

 

4

 

 

 

 

LTVC

 

NĂM

1

Thủ công(L)

T. Anh (Hoa)

T. Anh (Hoa)

BD Toán*

Toán

 

2

Toán

BD Toán

Toán

Luyện viết

Tập viết

 

3

Tập viết

Luyện viết

Thủ công

Luyện Â. nhạc (H)

Chính tả

 

 

Chinh tả

 

Tập viết

 

T. Anh (Hoa)

 

4

 

 

 

 

Tập làm văn

 

SÁU

1

Toán

T. Anh (NN)

Toán

KNS

Toán

BD Toán*

2

Thể dục(L)

KNS

Chính tả

T.Anh (NN)

Thể dục (H)

L Â. Nhạc (H)

3

Tập làm văn

Mĩ thuật (L)

Tập làm văn

T. Anh (Hoa)

Thủ công (L)

BD T.Việt

4

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 3 - NĂM HỌC 2017-2018

Thứ

Tiết

Lớp 3C1-Liễu

Lớp 3C2- Tuyến

Lớp 3C3-N. Trang

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

HAI

1

Chào cờ

Tập đọc

Chào cờ

Tin học (H)

Chào cờ

T. Anh (B)

2

Toán

Tập đọc

Toán

Tin học (H)

Toán

BD Toán

3

Tin (H)

Đạo đức

Tập đọc

KNS

Tập đọc

Tin học (H)

4

Tin (H)

 

Tập đọc

 

Tập đọc

Tin học (H)

5

 

 

 

 

 

 

BA

1

Tiếng Anh (B)

BD T. Việt

Mĩ thuật(L)

Đạo đức

Toán

 

2

Toán

Mĩ thuật (L)

Tiếng Anh (B)

TNXH

Thể dục(H)

 

3

Chính tả

BD Toán

Toán

BD Toán

T.Anh (B)

 

4

TNXH

 

Chính tả

 

Chính tả

 

5

 

 

 

 

Đạo đức

 

1

Thủ công (L)

Tiếng Anh (B)

T. Anh (B)

T. Anh NN

Toán

Tập Viết

2

Toán

T. Anh NN

Thủ công (L)

Âm nhạc(H)

T. Anh (B)

BD T. Việt

3

Tập đọc

KNS

Toán

BD  T.Việt

Thể dục(H)

T.Anh NN

4

Tập viết

 

Tập đọc

 

Tập đọc

 

NĂM

1

Thể dục(D)

TNXH

Toán

BD Toán

Toán

TNXH

2

Toán

BD Toán

Tập viết

Thể dục (D)

Mĩ thuật (L)

BD Toán

3

LTVC

BD T.Việt*

Tiếng Anh (B)

TNXH

LTVC

BD T.Việt*

4

Chính tả

 

LTVC

 

T. Anh (B)

 

5

 

 

 

 

 

 

SÁU

1

Tiếng Anh (B)

T. Anh

Toán

BD T.Việt*

Thủ công

TNXH

2

Thể dục(D)

Sinh hoạt

Chính tả

T. Anh (B)

Toán

Âm nhạc

3

Toán

Âm nhạc (Q)

Tập làm văn

Thể dục (D)

Chính tả

KNS

4

Tập làm văn

 

Sinh hoạt

 

Tập làm văn

Sinh hoạt

5

 

 

 

 

 

 

 

4. THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 4 - NĂM HỌC 2017-2018

Thứ

Tiết

Lớp 4D1-Lan

Lớp 4D2- Liên

Lớp 4D3- Nga

Lớp 4D4- Linh

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

HAI

1

Chào cờ

Đạo đức

Chào cờ

Đạo đức

Chào cờ

Toán

Chào cờ

T. Anh (H)

2

Toán

Tiếng Anh(B)

Toán

Mĩ thuật(Ng)

Đạo đức

Tập đọc

 

Toán

3

Tập đọc

Khoa học

Tập đọc

Thể dục (D)

Kĩ thuật(Ng)

T.Anh (H)

 

Đạo đức

4

Chính tả

 

Chính tả

 

Khoa học

Thể dục(D)

 

Tập đọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính tả

BA

1

Toán

Tin học(H)

Thể dục (D)

BD Toán

Lịch sử

T. Anh (H)

T. Anh (H)

Toán

2

Thể dục

Tin học(H)

Toán

T. Anh (NN)

Địa lí

Toán

KNS

LTVC

3

LTVC

KNS

LTVC

Khoa học

Mĩ thuật (Ng)

Chính tả

Tin học

Âm nhạc (H)

4

Kể chuyện

 

T. Anh (B)

 

T. Anh (H)

LTVC

Tin học

T.Anh (NN)

1

Toán

T.Anh (NN)

Toán

Khoa học

Tin học (H)

Toán

Mĩ thuật (Ng)

Toán

2

Mĩ thuật

Thể dục (D)

Kể chuyện

Tiếng Anh(B)

Tin học(H)

Kể chuyện

Thể dục (D)

Kể chuyện

3

Tiếng Anh(B)

Khoa học

Tập đọc

BD T. Việt*

KNS

Tập đọc

BD T. Việt*

Tập đọc

4

Tập đọc

 

Kĩ thuật (Ng)

 

 

Âm nhạc (H)

 

Khoa học

5

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

1

Toán

Địa lí

T. Anh (B)

Tin học (H)

 

Toán

Khoa học

T. Anh (H)

2

T. Anh(B)

BD Toán

Toán

Tin học (H)

 

Tập làm văn

BD Toán

Toán

3

TLV

Kĩ thuật (Ng)

Tập làm văn

KNS

 

T. Anh (H)

T. Anh (H)

Tập làm văn

4

Lịch sử

 

Lịch sử

 

 

Thể dục (D)

 

LTVC

5

 

 

 

 

 

LTVC

 

 

SÁU

1

Toán

Âm nhạc (H)

Toán

Tập làm văn

BD Toán

Toán

Thể dục (D)

Toán

2

LTVC

BD T.Việt*

T. Anh(B)

Địa lí

Khoa học

Tập làm văn

Lịch sử

TLV

3

T. Anh(B)

Sinh hoạt

Âm nhạc(H)

Sinh hoạt

BD T. Việt*

Sinh hoạt

Kĩ thuật (Ng)

Địa lí

4

TLV

 

LTVC

 

 

T. Anh NN

 

Sinh hoạt

 

5. THỜI KHÓI BIỂU KHỐI 5 - NĂM HỌC 2017-2018

 

Thứ

Tiết

Lớp 5E1-P. Hương

Lớp 5E2- Thủy

Lớp 5E3- Hậu

Lớp 5E4- K. Lương

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

HAI

1

Chào cờ

Đạo đức

Chào cờ

Đạo đức

Chào cờ

Toán

Chào cờ

 

2

Toán

Thể dục (D)

Toán

Lịch sử

Đạo đức

Tập đọc

T. Anh (H)

 

3

T. Anh (H)

Mĩ thuật (Ng)

Tập đọc

Kĩ thuật (L)

Khoa học

Chính tả

Toán

 

 

Tập đọc

 

T. Anh (H)

 

 

T.Anh (H)

Tập đọc

 

4

 

 

 

 

 

 

Chính tả

 

BA

1

Toán

Khoa học

Toán

Khoa học

Tin học (H)

Toán

Toán

Đạo đức

2

T. Anh (H)

Âm nhạc (Q)

Chính tả

Địa lí

Tin học (H)

T. Anh (H)

Âm nhạc(Q)

Địa lí

3

Chính tả

Thể dục (D)

Tiếng Anh (H)

BD Toán

KNS

LTVC

LTVC

Lịch sử

 

LTVC

 

LTVC

 

 

Kĩ thuật (L)

Kể chuyện

 

4

 

 

 

 

 

BD T. Việt*

 

 

1

T.Anh (H)

Kĩ thuật (L)

Toán

Tin học(H)

BD Toán

Toán

Toán

Khoa học

2

Toán

Lịch sử

Kể chuyện

Tin học(H)

Khoa học

T.Anh (NN)

T. Anh (H)

Kĩ thuật(L)

3

Kể chuyện

BD T. Việt*

T. Anh (H)

KNS

Tập làm văn

Thể dục (D)

Tập đọc

Thể dục(D)

 

Tập đọc

 

Tập đọc

 

 

T. Anh (H)

Tập làm văn

 

4

 

 

 

 

 

Kể chuyện

 

 

NĂM

1

Tiếng Anh(H)

BD Toán

Toán

Khoa học

Khoa học

Toán

Toán

Khoa học

2

Toán

Địa lí

Thể dục (D)

Mĩ thuật (Ng)

Địa lí

Tập đọc

LTVC

T. Anh (H)

3

Tập làm văn

KNS

Tập làm văn

 m nhạc (Q)

Âm nhạc (Q)

Tập làm văn

Tin học (H)

Thể dục(D)

4

Khoa học

 

LTVC

 

 

T. Anh (H)

Tin học(H)

KNS

SÁU

1

Toán

Tin học (H)

T. Anh (H)

T. Anh NN

 

Toán

Toán

Mĩ thuật (L)

2

LTVC

Tin học (H)

Toán

Thể dục

 

Mĩ Thuật (L)

T. Anh (H)

BD Toán

3

Tập làm văn

T.Anh NN

Tập làm văn

BD T. Việt*

 

LTVC

Tập làm văn

BD T. Việt*

4

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

 

Thể dục (D)

Sinh hoạt

T. Anh NN

5

 

 

 

 

 

Sinh hoạt

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                               Vũ Thị Hồng                                                                                                                                                                               


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu