Thời khoá biểu năm học 2016 - 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG

 

1.THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 1 – NĂM HỌC 2016-2017

 

Thứ

Tiết

Lớp 1A1

Lớp 1A2

Lớp 1A3

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Chào cờ

 T. Việt (B2)

Chào cờ

Đạo đức

Chào cờ

 

2

Mĩ thuật (Ng)

Đạo đức

Tiếng Việt

T. Việt (B2)

Tiếng Việt

 

3

Tiếng Việt

Toán (B2)

Mĩ thuật(Ng)

Toán (B2)

Tiếng Việt

 

4

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Đạo đức

 

3

1

Thể dục (Ng)

T. Việt (B2)

Tiếng Anh(M)

Toán

Tiếng Việt

T. Anh NN

2

Toán

T. Việt (B2)

Thể dục(Ng)

Toán (B2)

Tiếng Việt

KNS

3

Tiếng Việt

Toán (B2)

Tiếng Việt

T. Việt (B2)

Toán

 

4

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Anh(M)

 

4

1

Tiếng Việt

Thủ công (Ng)

Toán

Âm nhạc (H)

Tiếng Việt

Toán (B2)

2

Tiếng Việt

T. Việt (B2)

TNXH

Toán (B2)

Tiếng Việt

Mĩ thuật(Ng)

3

Toán

T. Việt (B2)

Tiếng Việt

 T. Việt (B2)

Toán

Thể dục (H)

4

Tiếng Anh (M)

 

Tiếng Việt

 

TNXH

T. Việt (B2)

5

1

Toán

Âm nhạc

Tiếng Anh(M)

Toán (B2)

 

Toán

2

Tiếng Việt

Tiếng Anh (M)

Toán

Thủ công(Ng)

 

Tiếng việt

3

Tiếng Việt

Toán (B2)

Tiếng Việt

T. Việt(B2)

 

Âm nhạc(H)

4

TNXH

 

Tiếng Việt

 

 

Tiếng Việt

6

1

Tiếng Việt

KNS

Tiếng Việt

 

Thủ công

Tiếng Anh (M)

2

Tiếng Việt

T. Anh (NN)

Tiếng Việt

KNS

Toán

T. Việt (B2)

3

Toán

 

Toán

T. Anh (NN)

Tiếng Việt

T. Việt (B2)

4

SHTT-KNS

 

SHTT-KNS

 

Tiếng Việt

SHTT-KNS

2. THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 2 – NĂM HỌC 2016-2017

Thứ

Tiết

Lớp 2B1

Lớp 2B2

Lớp 2B3

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Chào cờ

Tập đọc

Chào cờ

Tập đọc

Chào cờ

Đạo đức

2

Toán

Đạo đức

Âm nhạc(H)

Đạo đức

Toán

Toán (B2)

3

Âm nhạc(H)

Toán (B2)

Toán

T. Việt (B2)

Tập đọc

Toán (B2)

4

Tập đọc

 

Tập đọc

 

Tập đọc

 

3

1

Toán

Toán (B2)

Kể chuyện

Tiếng Việt(B2)

Toán

Tiếng Anh (M)

2

Thể dục (L)

Tiếng Anh (M)

Toán

Toán (B2)

Kể chuyện

KNS

3

Mĩ thuật (L)

T. Việt (B2)

Chính tả

Thể dục(L)

Chính tả

T. Anh (NN)

4

Chính tả

 

Mĩ thuật(L)

 

Âm nhạc(H)

 

4

1

Toán

Chính tả

Toán

Tiếng Việt(B2)

 

Toán

2

Tập đọc

Toán (B2)

Tiếng Anh(M)

Toán (B2)

 

Thủ công(L)

3

TNXH

Tiếng Việt (B2)

Tập đọc

Thể dục (L)

 

Thể dục (L)

 

Kể chuyện

 

LTVC

 

 

T. Việt(B2)

4

 

 

 

 

 

TNXH

5

1

Thủ công(L)

TLV

Toán

Toán (B2)

Toán

 

2

Toán

T. Việt (B2)

Tập viết

T. Việt (B2)

Tập viết

 

3

LTVC

T. Việt (B2)

Thủ công

Chính tả

Tập đọc

 

 

Tập viết

 

TNXH

 

LTVC

 

6

1

Toán

T. Anh (NN)

Toán

KNS

Tiếng Anh

TLV

2

Thể dục(Ng)

KNS

TLV

T.Anh (NN)

Toán

T. Việt (B2)

3

SHTT-KNS

 

Tiếng Anh(M)

 

Thể dục (L)

SHTT-KNS

4

Tiếng Anh (M)

 

SHTT-KNS

 

Chính tả

 

 

 

3. THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 3

Thứ

Tiết

Lớp 3C1

Lớp 3C2

Lớp 3C3

Lớp 3C4

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Chào cờ

Tiếng Anh (B)

Chào cờ

Tin học (H)

Chào cờ

 

Chào cờ

Tâp đọc

2

Toán

Đạo đức

Toán

Tin học (H)

Tập đọc

KNS

KNS

Tập đọc

3

Tập đọc

Toán (B2)

Tập đọc

KNS

Tập đọc

Tin học (H)

Tin học (H)

Toán

4

Tập đọc

 

Tập đọc

 

Toán

Tin học (H)

Tin học (H)

Đạo đức

3

1

Toán

TNXH

Mĩ thuật(L)

Chính tả

Đạo đức

T.Việt(B2)

 

Toán

2

Tiếng Anh (B)

Mĩ thuật (L)

Tiếng Anh (M)

TNXH

Thể dục(H)

Toán (B2)

 

Chính tả

3

Âm nhạc (H)

Toán (B2)

Toán

Toán (B2)

Tiếng Anh (M)

Tiếng Anh (M)

 

TNXH

4

Chính tả

 

Đạo đức

 

Toán

Chính tả

 

T. Anh (M)

4

1

Thủ công (L)

Tiếng Anh (B)

Toán

T. Anh NN

Toán

T.việt(B2)

T. Anh (M)

Toán

2

Tập đọc

T. Anh (NN)

Thủ công (L)

Âm nhạc(H)

Âm nhạc (H)

TNXH

Tập đọc

Tập viết

3

Thể dục(H)

KNS

Tiếng Anh(M)

Tiếng Anh (M)

Tập đọc

T.Anh (NN)

Mĩ thuật(L)

Toán (B2)

4

Toán

 

Tập đọc

 

Tập viết

Thể dục(H)

T. Việt (B2)

T.Anh (NN)

5

1

Toán

Tập viết

Toán

Toán (B2)

Toán

Thủ công (L)

Chính tả

T. Anh (M)

2

LTVC

TNXH

Tiếng anh (M)

Thể dục(H)

Mĩ thuật (L)

Toán (B2)

LTVC

Toán

3

Tin (H)

Toán (B2)

LTVC

TNXH

Tiếng Anh (M)

Tiếng Anh (M)

TNXH

Tập làm văn

4

Tin (H)

 

Tập viết

 

LTVC

TNXH

T. Việt (B2)

Thể dục

6

1

Tiếng Anh (B)

Toán

Toán

Tiếng việt (BD)

Toán

 

Thủ công

Âm nhạc

2

Thể dục(H)

Tiếng việt (B2)

Chính tả

 T. Việt (B2)

Chính tả

 

T. Anh (M)

Toán

3

Chính tả

SHTT-KNS

Tập làm văn

Thể dục (H)

TLV

 

Thể dục(H)

SHTT-KNS

4

TLV

 

SHTT-KNS

 

SHTT-KNS

 

T.việt (B2)

 

 

4. THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 4

Thứ

Tiết

Lớp 4D1

Lớp 4D2

Lớp 4D3

Lớp 4D4

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Chào cờ

Đạo đức

Chào cờ

Đạo đức

Chào cờ

Đạo đức

Chào cờ

Toán

2

Toán

Tiếng Anh(B)

Toán

Khoa học

Toán

Kĩ thuật (Ng)

 

Đạo đức

3

Tiếng Việt

Lịch sử

Tiếng Việt

Thể dục (D)

Tiếng Việt

T.Anh (B)

 

Tiếng Việt

4

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

Thể dục(D)

 

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Toán

Tin học(H)

Toán

Toán (B2)

Toán

Lịch sử

 

Toán

2

Thể dục(D)

Tin học(H)

Tiếng Việt

T. Anh (NN)

Tiếng Việt

Toán (B2)

KNS

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

KNS

Thể dục (D)

Mĩ thuật(Ng)

T. Anh (B)

Thể dục (D)

Tin học (H)

Âm nhạc (H)

4

Địa lí

 

Lịch sử

 

Khoa học

Địa lí

Tin học (H)

T.Anh (NN)

4

1

Toán

T.Anh (NN)

Toán

Khoa học

Toán

KNS

Mĩ thuật (Ng)

Toán

2

Mĩ thuật

Khoa học

Tiếng Anh(B)

Tiếng Anh(B)

Tiếng Việt

Tin học (H)

Toán (B2)

Tiếng Việt

3

Tiếng Anh(B)

Thể dục (D)

Tiếng Việt

Toán(B2)

Khoa học

Tin học (H)

Lịch sử

Tiếng Việt

4

Tiếng việt

 

Kĩ thuật

 

Âm nhạc(H)

 

Tiếng Anh (B)

Khoa học

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Toán

Khoa học

Tiếng Anh(B)

Tin học (H)

Toán

 

Khoa học

Toán

2

Tiếng Anh(B)

Toán (B2)

Toán

Tin học (H)

Tiếng Việt

 

Thể dục (D)

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Kĩ thuật (Ng)

Tiếng Việt

KNS

Tiếng Việt

 

Tiếng Anh (B)

Địa lí

4

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng anh (B)

 

Tiếng Việt

Toán (B2)

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán

Toán(B2)

Toán

Địa lí

Toán

T.Anh(NN)

Thể dục (D)

Toán

2

Tiếng Việt

Âm nhạc (Q)

Tiếng Việt

Âm nhạc(H)

Tiếng Việt

Tiếng Anh (B)

T. Anh (B)

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Tiếng Anh(B)

Tiếng Việt

SHTT-KNS

Mĩ thuật

Toán (B2)

T. Anh (B)

SHTT-KNS

4

SHTT-KNS

 

Tiếng Anh(B)

 

Tiếng việt

SHTT-KNS

Kĩ thuật (Ng)

 

 

5. THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5

Thứ

Tiết

Lớp 5E1

Lớp 5E2

Lớp 5E3

Lớp 5E4

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Chào cờ

Lịch sử

Chào cờ

T.Anh (NN)

Chào cờ

Toán

Chào cờ

Tiếng Việt

2

Toán

Khoa học

GDLS

Khoa học

Lịch sử

Tiếng Việt

T. Anh (H)

Thể dục(D)

3

Tiếng Việt

Toán (B2)

Toán

Kĩ thuật (Ng)

Tiếng anh(H)

GDLS

Toán

Khoa học

4

GDLS

 

Tiếng Việt

 

Tiếng anh(H)

Toán (B2)

GDLS

Lịch sử

3

1

Tiếng Anh(H)

Tiếng Anh (H)

Toán

Lịch sử

GDLS

Kĩ thuật

Toán

 

2

Toán

Mĩ thuật (Ng)

Tiếng Việt

Thể dục(D)

T. Anh (H)

Toán

Âm nhạc(Q)

 

3

Tiếng Việt

Âm nhạc (Q)

Tiếng Anh (H)

Địa lí

Mĩ thuật (Ng)

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

4

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Khoa học

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

4

1

T.Anh (H)

Khoa học

Thể dục(D)

Tin học(H)

Toán

KNS

Toán

GDLS

2

Toán

GDLS

Toán

Tin học(H)

Tiếng việt

T.Anh (NN)

T. Anh (H)

Kĩ thuật(L)

3

Thể dục(D)

Kĩ thuật (Ng)

Mĩ thuật (Ng)

T.Anh (NN)

Tin học (H)

Âm nhạc

Tiếng Việt

Địa lí

4

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tin học (H)

 

Khoa học

T.Anh (NN)

5

1

Tiếng Anh(H)

Địa lí

Toán

Tiếng Anh (H)

Thể dục (D)

Toán

Toán

 

2

Toán

Thể dục (D)

Tiếng Anh (H)

Toán (B2)

Khoa học

Tiếng Việt

Tiếng Việt

KNS

3

Tiếng Việt

KNS

Tiếng Việt

KNS

Địa lí

Tiếng Việt

Tiếng Anh(H)

Tin học (H)

4

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

T. Anh (H)

Thể dục (D)

Tiếng Việt

Tin học (H)

6

1

Toán

Tin học (H)

Toán

Khoa học

 

Toán

Toán

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tin học (H)

Tiếng Việt

GD lối sống

 

Tiếng Việt

Mĩ thuật(Ng)

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

T.Anh (NN)

Tiếng Việt

Âm nhạc

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh(H)

Toán (B2)

4

SHTT-KNS

 

SHTT-KNS

 

 

SHTT-KNS

SHTT-KNS

Thể dục(D)

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   Vũ Thị Hồng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu