Thông báo chương trình công tác tháng 5/2019


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

              Số: 66/TB-THKĐ

                                    

     Đông Triều, ngày 06  tháng 05 năm 2019

                                                                                            

 

THÔNG BÁO

         CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2019

 

* Trọng tâm công tác tháng 5/2019:

- Tổ chức kiểm tra  học kỳ II cho học sinh toàn trường.

- Tham gia Hội thi "Giới thiệu sách và lịch sử Đông Triều" năm 2019.

- Tham gia Hội thi "Họa mi vàng" thị xã Đông Triều năm 2019.

- Tổng kết phong trào "Nuôi lợn nhân đạo".

- Tổ chức họp PHHS năm học 2018-2019.

- Họp đánh giá xếp loại viên chức; đánh giá chuẩn giáo viên nghề nghiệp.

- Tổng kết năm học 2018- 2019.

- Tổ chức duyệt học bạ khối 1,2,3,4 và xét hoàn thành chương trình Tiểu học lớp 5.

Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chủ trì

03-28/5

- Duy trì sĩ số, đảm bảo chuyên cần; Nâng cao chất lượng toàn diện cho HS;

- Chỉ đạo dạy đúng, dạy đủ chương trình thời khoá biểu;

- Kiểm tra nội bộ trường học tháng 5.

BGH, CM

03-10/5

- Tiếp tục ôn luyện cho học sinh chuẩn bị thi cuối học kì II.

Chuyên môn

05/5

- Tham gia vòng chung kết Hội thi giới thiệu sách và lịch sử địa phương.

TPT, GV, HS

06-07/5

- Tổ chức đánh giá môi trường học đường.

CB,GV

13-15/5

- Tổ chức kiểm tra học kỳ II cho học sinh toàn trường.

Chuyên môn

16-17/5

- Tham gia Giao lưu Tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học, THCS cấp thị xã năm học 2018-2019.

CM,GV,NV

17/5

- Họp tổ đánh giá xếp loại viên chức; đánh giá chuẩn giáo viên nghề nghiệp; tổng kết tổ.

 

22/5

- Tham gia Hội thi Họa mi vàng thị xã Đông Triều năm 2019.

TPT, GV, NV

22/5

- Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường.

BGH

24/5

- Duyệt học bạ các lớp.

BGH

25-31/5

- Tổ chức thu thập minh chứng KĐCLGD năm  2019.

CB,GV,NV

25/5

- Họp phụ huynh học sinh các lớp.

BGH

27/5

- Tổ chức tổng kết phong trào "Nuôi lợn nhân đạo".

BGH

28/5

- Họp hội đồng đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và họp BGH mở rộng họp thi đua khen thưởng.

BGH

29/5

Tổng kết năm học.

CB,GV,NV

31/5

Kiểm kê tài sản, niêm phong các phòng học và phòng chức năng.

CB GV,NV

 

Nơi nhận:                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Các đoàn thể trong nhà trường;

- TTĐT ngành;

- Lưu: VP.                                                                                                                  

                                                                                                                                   Vũ Thị Hồng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu