Chương trình công tác tháng 9/2019


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 120/TB-THKĐ

                                                Đông Triều, ngày 3  tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9– 2019

 

 

 

 

 Trọng tâm công tác:

                                                1. Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020

                                                 2. Ổn định nề nếp đầu năm học

                                                 3. Triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

                                                 4. Các tổ họp đăng ký chỉ tiêu chất lượng các lớp.

                                                 5. Xây dựng và duyệt kế hoạch năm học

                                                 6. Các lớp họp phụ huynh học sinh phiên họp đầu năm học.

                                                 7. Tham gia các buổi bồi dưỡng chuyên môn do PGD tổ chức

                                                 8. Dự giờ thống nhất phương pháp ở tất cả các môn học.         

Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

     Bộ phận chủ trì

03-04

Kiểm tra công tác chỉnh trang trường, lớp chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020

BGH-GV-NV

05

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020.

BGH

06-30

Ổn định nền nếp học 2 buổi/ ngày

Chuyên môn

Dự giờ thống nhất phương pháp các bộ môn, chỉ đạo dạy đúng, dạy đủ chương trình thời khoá biểu.

                GV

12

Hội nghị cán bộ viên chức cấp tổ họp đăng ký chỉ tiêu chất lượng các lớp năm học 2019-2020

Các tổ CM - VP

10-30

Dạy kĩ năng sống; tăng cường nghe nói tiếng Anh với người nước ngoài, dạy Tin học đối với học sinh theo chỉ đạo của PGD

BGH - Chuyên môn

13

Họp trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp

BGH

15

Tổ chức họp phụ huynh học sinh toàn trường

BGH - GV

23-25

Duyệt kế hoạch năm học 2019 - 2020

BGH - TPT

CTCĐ

 

Nơi nhận:                 

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Các đoàn thể trong nhà trường;

- TTĐT ngành;

- Lưu: VP.                                                                                

                                                                                                                  Nguyễn Thị Hiền

 

 

                 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu