Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2019 - 2020


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

       TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
NĂM HỌC 2019 - 2020

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Hiền

1971

1990

Hiệu trưởng

ĐH TH

0399477356

2

Nguyễn Thị Yên

1977

1997

Phó hiệu trưởng

ĐHTH

0974917287

3

Nguyễn Thị Duyên

1987

2011

Giáo viên

ĐH TH

0977600865

4

Nguyễn Thị Hương

1981

2006

Giáo viên

CĐ Âm nhạc

01669311799

5

Phạm Thị Thu Thanh

1977

2007

Giáo viên-TP

ĐH TH

0975716268

6

Nguyễn Thị Hải Ninh

1974

2002

Giáo viên

ĐH TH

01648392767

7

Mai Thị Kim Tuyến

1988

2012

Giáo viên

CĐTH

01213361212

8

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

1988

2009

Giáo viên

ĐH TH

0914051286

9

Nguyễn Thị Hương Lan

1972

1992

Giáo viên

CĐ TH

0985369186

10

Phạm Thị Thu Huyền

1989

2014

Giáo viên

ĐH TH

0973281089

11

Vũ Thị Thuỷ

1964

1984

Giáo viên - TT

CĐ TH

0979307568

12

Phạm Thị Hương

1980

2002

Giáo viên

ĐH TH

0933768896

13

Phạm Kim Lương

1967

1990

Giáo viên

CĐ TH

0333870294

14

Nguyễn Thị Hậu

1975

2004

Giáo viên

ĐH TH

01239487138

15

Nguyễn Thị Hường

1978

1999

Giáo viên

ĐH Ngoại ngữ

0978458095

16

Bùi Thị Trang

1987

2012

Giáo viên

ĐHTH

0914161584

17

Hà Thị Ngọc

1985

2009

Giáo viên

CĐ Mĩ thuật

0979599975

18

Nguyễn Thị Thanh Lương

1978

1999

Giáo viên

CĐ Mĩ thuật

0915932499

19

Vương Thị Quyên

1978

1998

Giáo viên

TC Hát nhạc

0968695581

20

Trần Thị Huyền

1988

2012

Giáo viên

ĐHTH

0984835798

21

Dương Thị Bưởi

1976

1998

Giáo viên

ĐH Ngoại ngữ

0976484257

22

Nguyễn Thị Liên

1984

2011

Giáo viên-CTCĐ

ĐHTH

0969272688

23

Nguyễn Thị Hương

1970

1997

Hành chính - TT

TC kế toán

01236997079

24

Nguyễn Thị Huế

1986

2011

Thư viện thiết bị

CĐ Thư viện

0978716090

25

Lưu Thị Hồng Dung

1989

GVHĐ

Giáo viên

ĐHTH

01632504089

26

Vũ Thị Linh

1990

GVHĐ

Giáo viên

ĐHTH

0982620126

27

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

1990

GVHĐ

Giáo viên

CĐ TH

01665282097

28

Nguyễn Thị Khanh

1991

GVHĐ

Giáo viên

CĐ TH

0962688658

29

Đỗ Thị Hồng Nhung

1996

GVHĐ

Giáo viên

ĐHTH

01647680862

30

Vũ Văn Tặng

1959

NVHĐ

Bảo vệ

 

01658628023

31

Vũ Văn Thức

1989

NVHĐ

Bảo vệ

 

01676489826

32

Nguyễn Thị Hậu

1963

NVHĐ

Lao công

 

01676489826

                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                    

 

                                                                                                                    Nguyễn Thị Hiền


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu